Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Projekt MAP v ORP Rožnov pod Radhoštěm > Klíčové aktivity

Klíčové aktivity

 

Projekt je sestaven z celkem pěti klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují.

 KA 01 Akční plánování

 V rámci Aktivity budou provedeny v následující kroky a podaktivity:

 1) Rozvoj partnerství

1.1. Ustanovení řídícího výboru

1.2. Pravidelná vzdělávací a informační setkávání ředitelů a zřizovatelů škol a dalších na vybraná témata

 

2) Dohoda o problémových oblastech a klíčových problémech

2.1. Analýza dostupných dat a existujících strategií (vč. výstupů dotazníkového šetření, výstupy analýzy potřeb investic u škol, apod.)

2.2. Zpracování analytické části MAP

2.3. Workshop(y) k určení problémových oblastí a klíčových problémů k řešení

2.4. Informování partnerů o výstupech

 

3) Akční plánování

3.1. Zpracování návrhu Strategického rámce MAP

3.2. Jednání řídícího výboru ke stanovení vize 2023

3.3. Workshopy k identifikaci dlouhodobých priorit

3.4. Schválení priorit, kontrola souladu investičních potřeb s návrhem Strategického rámce

3.5. Projednání návrhu Strategického rámce MAP s partnery a schválení Řídícím výborem Aktualizace Strategického rámce MAP: aktualizace kapitoly souladu investičních potřeb se Strategickým rámcem MAP

 

4) Budování znalostních kapacit

Zajišťování kurzů, workshopů a stáží zaměřených na vzdělávání a výměnu zkušeností v oblastech souvisejících s MAP jako např. inkluzivní vzdělávání, spolupráce s rodinou apod. Přesná náplň a forma budování znalostních kapacit bude určena na základě výstupů ostatních kroků této aktivity a bude přesně reflektovat konkrétní potřeby subjektů v území ORP.

 

Výstupy aktivity:

- Řídící výbor MAP

- Strategický rámec MAP

- Akční roční plán včetně výběru aktivit pro dopracování logických rámců a výběru projektových záměrů pro přípravu projektů

- Schválený MAP včetně aktivit spolupráce a vzdělávání

- Hodnotící zprávy vzdělávacích aktivit

 

KA 02 Řízení MAP

Cílem této aktivity je zároveň s tvorbou MAP vytvořit funkční strukturu k jeho naplňování a řízení. Pro vytvoření tohoto systému pro řízení a naplňování opatření MAP bude vytvořen:

1) projektový realizační tým,

2) řídící výbor MAP,

3) pracovní skupiny na konkrétní témata.

Řídící výbor MAP složený z klíčových osobností působících v území bude nositelem a propagátorem MAP na území ORP Rožnov pod Radhoštěm. V průběhu projektu budou dále identifikovány a oslovovány cílové skupiny v území s cílem motivovat je k zapojení se do dalších struktur partnerství, které bude tvořeno systémem pracovních skupin a bude vycházet z metodiky MAP a konkrétních potřeb daného území. V rámci této aktivity bude navržen a vytvořen systém zapojení cílových skupin a veřejnosti, do partnerství. Použité formy budou vyhodnoceny a zkušenosti průběžně zapracovávány a sdíleny.

V prvních měsících projektu budou vytvořeny komunikační mechanismy uvnitř MAP. Bude vytvořena propagační strategie MAP směrem k široké veřejnosti za účelem jejího co nejširšího zapojení, která bude obsahovat způsoby přenosu informování, způsoby a termíny přijímání podnětů a připomínek, způsoby a termíny pro vypořádání připomínek, techniky pro poskytování zpětné vazby.

 

Výstupem této klíčové aktivity je:

1) aktualizovaný seznam všech relevantních aktérů ve vzdělávání dětí a mládeže do 15 let (a to jak školního, předškolního tak i mimoškolního vzdělávání),

2) popsaný a v praxi implementovaný systém zapojení cílových skupin,

3) Řídící výbor MAP.

Aktivita bude realizována v průběhu celého projektu, v souladu s harmonogramem.

 

KA 03 Realizace plánu (MAP+)

V rámci této aktivity budou realizovány následující podaktivity:

1) Zajištění podmínek pro digitální vzdělávání

Využití přenosných zařízení (netbooky, tablety, smartphony) umožňuje zavádění inovací do vzdělávání, zvyšuje motivaci žáků a rozvijí jejich dovednosti při využívání ICT. V neposlední řádě umožňuje rovný přístup k ICT a digitálnímu vzdělávání i pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Cílem této aktivity bude zpracovaná studie za každou základní školu v ORP, která bude obsahovat: analýzu současného stavu počítačové sítě, připojení na wi-fi, výpočetní a multimediální techniky, návrh na technické řešení umožňující bezproblémové využití přenosných zařízení ve výuce a jejich návaznost na současnou výpočetní techniku multimediální zařízení, které školy v současnosti používají při výuce předpokládaný finanční rámec navrženého technického řešení.

 

2) Optimalizace systému stanovení provozního příspěvku ZŠ

Kvalitní vzdělávání nelze zabezpečit bez dostatečné úrovně zázemí, které školy k výuce potřebují. Z dostupných informací je známo, že zřizovatelé ZŠ v ORP Rožnov p. R. stanoví provozní příspěvek podle různých hledisek. Cílem této aktivity je zanalyzovat způsob stanovení provozního příspěvku ZŠ u jednotlivých zřizovatelů a navrhnout transparentní systém stanovení finanční příspěvek města/obce základním školám podle jednotných pravidel s přihlédnutím k objektivním požadavkům jednotlivých ZŠ vyplývajících z jejich specifických podmínek a stabilizovat jeho výši na delší časové období. Nastavením jednotných pravidel umožní ředitelům ZŠ dlouhodoběji plánovat opatření na zkvalitnění vybavení škol a celého zázemí pro vzdělávání, aniž by museli mít obavy ze zajištění základního provozu školy. Výstupem bude zpracovaný návrh stanovení provozního příspěvku ZŠ v rámci ORP Rožnov p. R.

 

KA 04 Evaluace

Cílem této klíčové aktivity je průběžně vyhodnocovat úspěšnost postupů používaných k vytváření partnerství a funkčnost a kvalitu partnerství samotného. Výstupy vyhodnocování budou průběžně zapracovávány do projektu a používané postupy budou modifikovány a upravovány na základě výstupů evaluace.

Evaluace v rámci projektu bude probíhat dle metodiky pro vnitřní evaluaci MAP, kterou vydá ŘO OP VVV. Evaluace se bude zaměřovat na zhodnocení spolupráce, postupů a vyhodnocení prací směřujících k dětem ohrožených školním neúspěchem a předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Další oblastí evaluace bude vyhodnocení akčního ročního plánu jeho výsledků a dopadů na MAP.

 

Evaluace bude rozdělena na vnitřní a vnější.

 

  1. Vnitřní evaluace:

Pro evaluaci budou využity standardní evaluační postupy zahrnující strukturované rozhovory se zástupci cílových skupin a klíčových organizací působících ve vzdělání, dotazníková šetření a skupinové diskuse. V průběhu úvodní fáze projektu bude zpracován evaluační plán, který bude specifikovat konkrétní metody a harmonogram evaluace. Evaluaci bude provádět projektový tým ve spolupráci s řídícím výborem. Do evaluace budou dále zapojeni specialisté v oblasti školství. Evaluační zprávy bude připravovat realizační tým a schvalovat řídící výbor.

 

  1. Vnější evaluace:

Bude poskytnuta případná součinnost při provádění vnější evaluace ze strany ŘO OP VVV. Výstupem aktivity budou průběžné evaluační zprávy a závěrečná evaluační zpráva.

 

KA 05 Řízení projektu

V rámci této aktivity bude projekt zajištěn po administrativní a odborné stránce. Za realizaci projektu bude odpovědný realizační tým projektu. Realizační tým projektu je složen z odborných a administrativních pracovníků. Odbornou část týmu tvoří koordinátor MAP společně s metodikem/facilitátorem a odborným garantem v oblasti školství. Administrativní záležitosti projektu zajistí finanční a administrativní manažer ve spolupráci s asistentem/asistentkou manažera. Složení realizačního týmu je detailněji popsáno v záložce realizační tým.

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Návštěvnost stránek

265842